"Biblioteka Zasobów kresowych powstaje z potrzeby chwili i jest przedsięwzięciem zupełnie amatorskim. Nie jest konkurencją dla dynamicznie rozwijających się bibliotek cyfrowych, a jedynie skromnym uzupełnieniem o te pozycje, którymi "giganci" w najbliższym czasie zajmować się nie będą, czy to z uwagi na tematykę, czy trudności w dotarciu do oryginałów. Zamysłem jest udostępnienie interesujących pozycji o historii Kresów, wertowanie których może pomóc w odkryciu zatartych śladów naszych antenatów".


 

 

 

 

 

HERBARZE, WYKAZY, ZBIORY ARCHIWALNE

Spis szlachty Królestwa Polskiego, W-wa 1851

Herbarz rodzin szlacheckich Królestwa Polskiego, 1853

Prawa i przywileje Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego od 1347 do ostatniego sejmu, W-wa 1871

Konfiskaty majątków w Królestwie Polskim pod rządami imperatora Mikołaja I, Louis Lubliner, Bruksela 1861 r.

Wykaz szlachty z Guberni Wileńskiej na wyborach w 1834 r.

Wykaz szlachty z Guberni Podolskiej, 1897 r.

Zbiór dokumentów z Guberni Witebskiej i Mohylewskiej - herbarz, spisy sądowe, 1900 r.

Pamiętnik Juliana Skawińskiego "TRZY OKUPACJE" 1939 – 1945, INDEX nazwisk i miejscowości

Wykaz wywodów szlachectwa na Litwie z lat 1770 - 1799

Wykaz szlachty Guberni Smoleńskiej, 1897 r.

Z "Miesięcznika Heraldycznego" - Wykaz wywodów szlachectwa na Litwie z lat 1773 - 1799

Acta stanów WKL na pospolite ruszenie vigore laudum Wileńskiego 14 Augusti 1698

Wykaz szlachty Trockiej z 1844r.

Skorowidz f.515 op.15  Archiwum Historyczne Litwy - spisy rewizyjne chłopów, szlachty, mieszczan, dzierżawców, jednodworców i parafii gub. Wileńskiej 1795-1899

Skorowidz f.539 op.1  Archiwum Historyczne Litwy - Komisja urządzeń ziemskich powiatu Trockiego 1906 - 1917

Skorowidz f.604-1 cz.III (415 - 580) Archiwum Historyczne Litwy

Wykaz właścicieli nieruchomości rolnych Województwa Wileńskiego w latach  1928-1939 , część II uzupełnienie , część III, część IV , część V 

Wykaz OSADNIKÓW WOJSKOWYCH, (wykaz kompletny)

Wykaz ewakuowanych z ZSRR - wszystkie listy z "POLSKI WALCZĄCEJ"

WYWIEZIONE DO ZSRR RODZINY WOJSKOWYCH (materiały nadesłał Ryszard Sys)

ZESZYT 1 litery od A do G

ZESZYT 2 litery od H do Ł

ZESZYT 3 od litery M do R

ZESZYT 4 od litery S do Ż

ZESZYT 5 UZUPEŁNIENIA od litery A do Ż, bez ustalonych adresów


Herbarz szlachty Inflant Polskich z 1778 roku, Adam Heymowski

Szlachta z pow. Siebież- uczestnicy powstania styczniowego 1863/4

SZLACHTA KALWIŃSKA, W-wa, 1936

Spis techników w guberniach Królestwa Polskiego z 1899

INFLANTY POLSKIE - G. B. MANTEUFFEL, Poznań 1879

Rejestr popisowy województwa połockiego z 1765 r., Ryszard Mienicki

WYKAZ SPOCZYWAJĄCYCH NA CMENTARZACH WILEŃSKICH: ROSSA, BERNARDYŃSKIM I ANTOKOLSKIM Nowe!!!

CMENTARZ BERNARDYŃSKI 1810 - 2010 Nowe!!!


 

ARCHIWUM AKT DAWNYCH WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO (drewnyje akty)
 

MAPY

Mapy guberni mohylewskiej

Mapy guberni grodzieńskiej

Mapy guberni kijowskiej

Mapy guberni podolskiej

Mapy guberni wołyńskiej

Mapy guberni kowieńskiej

Mapy guberni wileńskiej

Mapy guberni mińskiej

Mapy guberni witebskiej

Mapa sześciu guberni Litwy i Białej Rusi

 

 

GENEALOGIE RODÓW

Rody z Kresów

Ród Kisielów

Radziwiłłowie

Doktorowicz-Hrebniccy, drzewo, album

Stankiewicze herbu Ostoja i Krażowscy, album, katalog wystawy

Materiały do historii rodu Cholewitów-Pawlikowskich

Ignacy Parczewski - Na czerwonym Dworze

 

KSIĘGI METRYKALNE

Kościół rk. w Międzyrzeczu k/Wołkowyska 1802-1805 chrzty

Kościół franciszkanów w Pińsku akta metrykalne 1688-1752 śluby 

Kościół franciszkanów w Pińsku akta metrykalne 1734-1752 chrzty

Indeksy ksiąg metrykalnych parafii św. Katarzyny w Petersburgu

Kościół parafialny w Olkienikach - spis wiernych mówiących po polsku w 1913 r.

Spis wiernych katolickich parafii Szemietowo z 1909r. w j. rosyjskim , po polsku

Z księgi ślubów parafii Świr z 1868 r.

Z księgi ślubów parafii Niestaniszki z 1868 r.

Spis wiernych katolickich parafii Świr z 1890 r.

Spis wiernych katolickich parafii Świr z 1895 r. , wykaz w polskim tłumaczeniu

Kościół parafialny Święciany - księga ślubów 1853-59

◊ Parafia Troki:

Metryki urodzeń, ślubów, zgonów 1798-99, 1800-10, 1811-20, 1821-26, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881 - cz. I, II, III, 1882 - cz. I, II, III, 1883 - cz. I, II, III1884 - cz. I, II, III, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892

- indeksy urodzeń, ślubów i zgonów: Kolendo, Stankiewicz, Urbanowicz Nowe!!!

 

◊ Kościół parafialny rz. katolicki w Giedrojciach:

Spis wiernych na 1912 r.

Księga chrztów 1784 - 1791

Księga zgonów 1774 - 1800

Księga zgonów 1800 - 1827

Rejestr nauk przedślubnych 1775 - 1795

Rejestr nauk przedślubnych 1795 - 1830

Kopie indeksów zasobów dekanatu Giedrojcie w Archiwum Wileńskim

Kopie indeksów zasobów kościoła ewangelicko - reformowanego w Archiwum Wileńskim.*)

 

 

ZASOBY METRYKALNE W INTERNECIE

Księgi metrykalne kościołów Rz. Kat. udostępnione na portalu BARIS - Litwa

Księgi metrykalne kościołów Rz. Kat. udostępnione przez AP Litwy część I i II, część III, część IV , część V , część VI , część VII

Wykaz inwentarzy parafii RK na e-Paveldas

Parafianie rudomińskiego kościoła rzymsko-katolickiego pow. wileńskiego z 1914 r.

Księga wiernych należących do kościoła rzymsko-katolickiego w Oszmianie z 1909 r.

Wykaz urodzonych z 1855 roku w parafii oszmiańskiej

Spis miejscowości parafii oszmiańskiej z 1909 roku

Spis parafian kościoła rzymsko-katolickiego w Nowych Trokach z 1908 roku

Spis parafian kościoła rzymsko-katolickiego w Starych Trokach z 1909 roku

Wykaz osób o nazwisku STANKIEWICZ ochrzczonych w kościele św. Jana w Wilnie w latach 1797 - 1905

Zasoby metrykalne w Litewskiej Bibliotece Akademii Nauk

Wykaz parafii i dekanatów Diecezji łucko - Żytomierskiej

Spis parafian kościoła rz-k. parafialnego Czekiskiego pow. Kowieński dek. Wieloński 1844 r.

Spis ludności parafii kościoła rz-k Odachowskiego

Spis parafian kościoła rz-k. Kołtyńskiego gub. kowieńskiej z 1846 r.

Spis parafian kościoła rz-k. Liadskiego z 1845 r.

Spis parafian kościoła rz-k. w Tyrkszlach z 1845 r.

Spis parafian kościoła rz-k. w Żydejkach z 1845 r.

 

INDEKSY ZASOBÓW METRYKALNYCH NA LITWIE KOWIEŃSKIEJ

Parafia Bukańce, śluby 1797/8 r.

Parafia Bukańce, urodzenia 1797 r.

Parafia Bogusławiszki i Giełwany, śluby szlacheckie, 1828-1919.

Parafia Wędziagoła - śluby 1857 r. -

Parafia Kielmy - śluby 1819 r. -

 

PAMIĘTNIKI

WSPOMNIENIA NOWOGRÓDEK  WIĘZIENIE WYGNANIE PRZEZ EDWARDA PAWŁOWICZA, Lwów 1887 plik PDF 1,4 Mb
 

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W POSZUKIWANIACH

Genealog w Wilnie. Refleksje i wskazówki dla poszukiwaczy w zbiorach AP Litwy

Spisy właścicieli ziemskich litewsko-białoruskich guberni Rosji w drugiej połowie XIX wieku (rosyjskie publikacje statystyczne i kartograficzne) Jerzy Czajewski

 

INNE

Informacja o aktach parafialnych z b. Diecezji Pińskiej w zasobach Archiwum Diecezji Drohiczyńskiej.

Wykaz dóbr ziemskich skonfiskowanych przez rządy zaborcze 1773 -1867 w/g J. Iwaszkiewicza

Skarbiec diplomatów, papieskich, cesarskich, królewskich, książęcych, uchwał narodowych,  ... Litwy, Rusi Litewskiej, I. Daniłowicz, Wilno 1862, T. II.

POLSKI KALENDARZ PIOTROGRODZKI na rok przestępny 1916. Księga adresowa polaków zamieszkałych w Piotrogrodzie i okolicy oraz na prowincji.

Metryka Litewska  jako źródło informacji historycznej

HISTORIA GRODZIEŃSZCZYZNY W XIX I XX w.

DIECEZJA MIŃSKA - DEKANAT NOWOGRÓDZKI

Dokumenty Staropolskie z Archiwum prof. Stanisława Poniatowskiego

Galeria fotografii z WILNA, część II

ALBUM WIDOKÓW POLSKI, NAPOLEON ORDA, część I, II, III, IV, V

MEMENTO KRESOWE , Antoni Urbański Warszawa 1929

PODZWONNE NA ZGLISZCZACH LITWY I RUSI, Antoni Urbański Warszawa 1928

PRO MEMORIA, 4-ta SERJA ROZGROMIONYCH DWORÓW KRESOWYCH , Antoni Urbański Warszawa 1929

Z CZARNEGO SZLAKU I TAMTYCH RUBIEŻY, ZABYTKI POLSKIE PRZEPADŁE NA PODOLU, WOŁYNIU, UKRAINIE, Antoni Urbański Warszawa 1928

Zasoby Archiwum w Mińsku - spis fondów

Tabela rang

SPIS OBYWATELI ZIEMSKICH WOJEWÓDZTW LUBELSKIEGO, KIELECKIEGO, POLESKIEGO, NOWOGRÓDZKIEGO I BIAŁOSTOCKIEGO

Taryfa podymnego powiatu Lidzkiego z 1790 roku

 

POLSKA POD ZABORAMI - GUBERNIE:

- grodzieńska

Alfabetyczny spis szlachty grodzieńskiej guberni z 1900 roku.  Treść

Spis własności ziemskich grodzieńskiej guberni z 189o roku. Treść

Pełny spis właścicieli wielkich majątków ziemskich grodzieńskiej guberni z 1904

Wybory do władz miejskich w 1906 r. w Guberni Grodzieńskiej - spisy wyborców:

Białystok, Bielsk, Brześć, Grodno, Kobryń, Próżana, Słonim, Sokółka, Wołkowysk, zał.1, zał.2

Wykazy mieszkańców miejscowości (folwarku) Roś koło Wołkowyska w obwodzie grodzieńskim z 1921 r.

Z "Księgi pamiątkowej guberni grodzieńskiej" z 1872 r.

Z "Księgi pamiątkowej guberni grodzieńskiej" z 1889 r.

Szlachta powiatu kobryńskiego 1797 r.

 

- kowieńska

Spis powszechny majątków i własności ziemskiej Guberni Kowieńskiej z 1870 r. Treść spisu

Spis własności ziemskich Guberni Kowieńskiej z 1892 r.

Wypis z Ksiąg Ziemskich powiatu Kowieńskiego z 11 stycznia 1784 roku.

Wypis z ksiąg grodzkich powiatu kowieńskiego 1778

Krótki protokół sejmiku pogromnicznego pow. Kowieńskiego

Wota sekretne W. M. Mackiewicza nazwiska głosującej szlachty, 1800

Wybór delegatów na sejm walny w Kownie 1786

Katalog ksiąg akt dawnych z guberni: Wileńskiej, Grodzieńskiej, Mińskiej i Kowieńskiej I II i INDEX III i INDEX IV

Wizytacja Dekanatu Kowieńskiego z 1782 r. przez biskupa Ignacego Jakóba Massalskiego

"Pamiatnaia kniga" Guberni Kowieńskiej 1861 r.

Inwentarz starostwa Kupiskiego z 1798 r.

- mińska

Spisy podatników - Nowogródek 1795  - pierwsze arkusze, II, IIIIV, V, VI

Spisy podatników - Mińsk 1795

ROK 1863 NA MIŃSZCZYŹNIE

Spis własności ziemskich Guberni Mińskiej z 1889 r. - fragmenty

Spis właścicieli ziemskich Guberni Mińskiej z 1876 r.

Spis właścicieli ziemskich Guberni Mińskiej z 1889 r.

Spis właścicieli ziemskich Guberni Mińskiej posiadających 500 i więcej dziesięcin ziemi, 1904 r.

Spis własności ziemskich powiatu Mińskiego z 1901 r.

Spis członków Mińskiego Towarzystwa Rolniczego z 1914 r. 

Kalwaria, historyczny cmentarz w Mińsku - wykazy mogił i pomników

Katalog ksiąg akt dawnych z guberni: Wileńskiej, Grodzieńskiej, Mińskiej i Kowieńskiej I II i INDEX III i INDEX IV

Obrazki Mińskie 1850 - 1863,  Zofia Kowalewska

Rozstrzelani w Mińskim więzieniu NKWD w 1937 r.

Polesie Ilustrowane, O.Nelard,  Brześć 1923 - fragmenty

 

- mohylewska

Spis własności ziemskich guberni mohylewskiej z 1884 r.

Rok 1863 na Kresach mohylewskich Nowe!!!

 

- podolska

Własność ziemska w guberni podolskiej, 1898

Podolskie Pieśni Ludowe, Czesław Kozietulski, Lwów 1935

 

- wileńska

"Pamiatnaja Kniga" Guberni Wileńskiej na 1846 r. 

Gubernia Wileńska rok 1873, wykaz gmin i majętności  - reprodukcja książki

Katalog ksiąg akt dawnych z guberni: Wileńskiej, Grodzieńskiej, Mińskiej i Kowieńskiej I II i INDEX III i INDEX IV

Księga potwierdzenia szlachectwa z lat 1798 - 1812 lit. "P"

Wilno w powstaniu roku 1830/31

Wilno Kalendarz na 1866 r.

Przewodnik po Wilnie i przedmieściach, informator historyczny z 1883 r.

OBSZAR JĘZYKA LITEWSKIEGO W GUBERNII WILEŃSKIEJ nakładem AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE, 1896 ROK

Spis osób mających prawo uczestniczyć w wyborach do Dumy Państwowej I okręg wyborczy m. Wilno 1906 r.

Spis osób mających prawo uczestniczyć w wyborach do Dumy Państwowej II okręg wyborczy m. Wilno 1906 r.

Spis osób mających prawo uczestniczyć w wyborach do Dumy Państwowej III okręg wyborczy m. Wilno 1906 r.

Spis osób mających prawo uczestniczyć w wyborach do Dumy Państwowej IV okręg wyborczy m. Wilno 1906 r.

Spis osób mających prawo uczestniczyć w wyborach do Dumy Państwowej VI okręg wyborczy m. Wilno 1906 r.

Wilno 1912. Książka adresowa i informator. Treść

Wilno 1913. Książka adresowa i informator - Części: PierwszaDruga

Wilno 1914. Książka adresowa i informator. Treść

Wilno 1915 w/g Lucyana Rydla

Monografia Wilna w/g Paula Webera z 1917 r.

Wojenn0-statystyczny opis Imperium Rosyjskiego, gubernia Wileńska 1848 r.

Ревизские Сказки:  Gryniewicze, Stryja, Derewa, Słoboda 1834, 1850

Doktorowie Medycyny promowani w Wilnie, Józef Bieliński, W-wa 1886

Testament Krzysztofa Radziwiłła Wojewody Wileńskiego, 1599

Ревизские Сказки - Spis rewizyjny, Troki 1800. Spis uzupełniający do spisu z 1795 (obejmuje osoby nowoprzybyłe i nie ujęte w trakcie V spisu).

Ревизские Сказки - Spis rewizyjny, Troki 1811

Ревизские Сказки - Spis rewizyjny, PARAFIA MERECKA, 1811 r. F.515-15-197

Ревизские Сказки - Spis rewizyjny, PARAFIA NOWOTROCKA,  1811 r. F.515-15-197

Ревизские Сказки: TROKI, Spis rewizyjny, 1858 r. KARAIMI, F 515-25-112

                                          TROKI, Spis rewizyjny, 1858 r. MIESZCZANIE, F 515-25-112

                                          TROKI, Spis rewizyjny, 1858 r. OBYWATELE, F 515-25-112

                                          TROKI, Spis rewizyjny, 1858 r.  WOLNI I MIESZCZANIE, F 515-25-112

Spis spowiadających się i przyjmujących komunię, TROKI -1852, 1855, 1858, 1859

Spis parafian Kościół w Kamieliszkach z 1908 roku
 

- witebska

  Spis właścicieli ziemskich guberni witebskiej na 1878 r.

  Spis konfiskat majątków po upadku powstania styczniowego w guberni witebskiej z 1866 r.

Spis majątków i właścicieli ziemskich w pow. newelskim i siebieskim  guberni witebskiej na 1905 r.

Alfabetyczne wykazy osób występujących w "Памятные Книжки" guberni witebskiej z lat 1862-1914

 

- kijowska

  Spis właścicieli ziemskich ośmiu powiatów guberni kijowskiej, Kijów 1889 

 

- suwalska

  Majoraty, dobra pokościelne i prywatne guberni suwalskiej 1909 roku

 

- wołyńska

  Wykaz szlachty wołyńskiej, 1906

 

"prywislański kraj"

Spis właścicieli majętności ziemskich Guberni Siedleckiej z 1910 r.

 

WYKAZY I INDEKSY

27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK  - żołnierze dywizji, żołnierze w konspiracji i samoobronie

Spis miejscowości Diecezji Łuckiej - stan na 1938 r. daty erygowania parafii

Spis zlikwidowanych po 1945 r. parafii diecezji Wileńskiej, Lwowskiej i Łuckiej

Ziemianie na Litwie Kowieńskiej 1919 - 1930

Spis ulic miasta Wilna z 1920 r.

Spis mieszkańców Rosi, stan na 1939 r.

Wykaz pochowanych na cmentarzu katolickim w Kursku

"ARCHIWUM WILEŃSKIE" - groby polskie na Litwie Nowe!!!

 

 

INNE MATERIAŁY

 

schematyzmy wileńskiej archidiecezji

DEKRET ROZGRANICZENIA DIECEZJI WILEŃSKIEJ 1849 r., Ignatio Hołowiński, nakładem J. Zawadzkiego, WILNO 1854.  Wykaz miejscowości i Index 

Schematyzm Archidiecezji Wileńskiej z 1938 r. Treść . Tłumaczenie autorstwa Maryli Wojciechowskiej

Schematyzm na 1905 r. (imprimatur z dnia: 19.11.1904 r.) - (Directorium Horarum Canonicarum Et Missarum Pro Dioecesi Vilnensi In Annum ...   

Schematyzm na 1906 r. (imprimatur: 17.07.1905 r.) - (Directorium Horarum Canonicarum Et Missarum Pro Dioecesi Vilnensi In AD ...

 Schematyzm na 1907 r. (imprimatur: 24.08.1906 r.) - (Directorium Horarum Canonicarum Et Missarum Pro Dioecesi Vilnensi ...   

Schematyzm na 1909 r. imprimatur: 18.10.1908 r. - (Directorium Horarum Canonicarum Et Missarum Pro Dioecesi Vilnensi In AD ...

Schematyzm na 1910 r. imprimatur: 25.08.1909 r.- (Directorium Horarum Canonicarum Et Missarum Pro Dioecesi Vilnensi In AD ...

Schematyzm na 1911 r. imprimatur: 12.10.1910 r. - (Directorium Horarum Canonicarum Et Missarum Pro Dioecesi Vilnensi In AD ...

Schematyzm na 1912 r. imprimatur: 03.11.1911 r. - (Directorium Horarum Canonicarum Et Missarum Pro Dioecesi Vilnensi In AD  MCMXII)

Schematyzm na 1913 r. imprimatur: 20.11.1912 r. - (Calendarium pro clero Dioecesis Vilnensis in AD  1913)

Schematyzm na 1914 r. imprimatur: 24.08.1913 r.- (Calendarium pro clero Dioecesis Vilnensis in AD 1914)

Schematyzm na 1915 r. imprimatur: 25.11.1914 r. - (Calendarium pro clero Dioecesis Vilnensis in AD  1915)

Schematyzm na 1916 r. imprimatur: 26.05.1915 r.- (Calendarium pro clero Dioecesis Vilnensis in AD  1916)

Schematyzm na 1917 r. imprimatur: 08.08.1916 r. - (Ordo divini offici [...] Dioecesis Vilnensis [...] pro AD.  MCMXVII compositus.)

Schematyzm na 1920 r. imprimatur:20.09.1919 r. - (Ordo Divini officii recitando missaeque celebrandae ad usum Insignis Ecclesiae Cathedralis ...

Rubrycela liturgiczna na 1926 r. - (Ordo Divini officii ( ) Archidioecezis Vilensis ( ) Pro AD MCMXXVI (...) - Schematyzm na 1926 r. ...

Rubrycela liturgiczna na 1927 r. imprimatur: - brak daty - (Ordo divini offici [...] Dioecesis Vilnensis [...] pro AD 1927) (tylko kalendarz - ...

Schematyzm na 1928 r. imprimatur: - brak daty)  - (Catalogus ecclesiarum et cleri archidioecesis vilnensis pro AD 1928) (tylko kalendarz - ...

Schematyzm na 1929 r. imprimatur: brak daty - (Catalogus ecclesiarum et cleri archidioecesis vilnensis pro AD 1929)

Schematyzm na 1931 r. imprimatur: brak daty - (Catalogus ecclesiarum et cleri archidioecesis vilnensis pro AD 1931)

Schematyzm na 1933 r. imprimatur: brak daty - (Catalogus ecclesiarum et cleri archidioecesis vilnensis pro AD 1933)

Schematyzm na 1934 r. imprimatur: brak daty - (Catalogus ecclesiarum et cleri archidioecesis vilnensis pro AD 1934)

Schematyzm na 1935 r. imprimatur: brak daty - (Catalogus ecclesiarum et cleri archidioecesis vilnensis pro AD 1935)

Schematyzm na 1936 r. imprimatur: brak daty - (Catalogus ecclesiarum et cleri archidioecesis vilnensis pro AD 1936)

Schematyzm na 1937 r. imprimatur: brak daty - (Catalogus ecclesiarum et cleri archidioecesis vilnensis pro AD 1937)

Schematyzm na 1938 r. imprimatur: brak daty - (Catalogus ecclesiarum et cleri archidioecesis vilnensis pro AD 1938)

Schematyzm na 1939 r. imprimatur: brak daty - (Catalogus ecclesiarum et cleri archidioecesis vilnensis pro AD 1939)

schematyzmy diecezji augustowskiej lub łomżyńskiej

Schematyzm na 1908 r. imprimatur z dnia 24.10.1908 r. (Directorium divini offici et usum universi clerii saecularis Dioecesis Seinensis seu Augustoviensis ( ) MCMVIII)

Schematyzm na 1920 r. imprimatur: 08.12.1919 r. - (Directorium divini office ut usum Dioecesis Seinensis seu Augustoviensis pro AD MCMXX)

Schematyzm na 1922 r. imprimatur: 20.10.1921 r. - (Directorium divini office ut usum Dioecesis Seinensis seu Augustoviensis pro AD MCMXXII)

Schematyzm na 1924 r. imprimatur: 20.10.1923 r. - (Directorium divini office ut usum Dioecesis Seinensis seu Augustoviensis pro AD MCMXXIV)

Schematyzm na 1925 r. imprimatur z dnia: 20.10.1924 r. (Ordo divini offici [...] Dioecesis Seinensis seu Łomżensis [...] pro AD MCMXXV)

Schematyzm na 1926 r. imprimatur z dnia: 19.11.1925 r. (Ordo divini offici [...] Dioecesis Łomżensis [...] pro AD MCMXXVI)

schematyzm dla diecezji pińskiej

Schematyzm na rok 1933-1934 (imprimatur z dnia 31.12.1933 r.) (Spis Kościołów i Duchowieństwa Diecezji Pińskiej w R. P. 1933 i 1934)

schematyzm dla diecezji mohylewskiej

DIRECTORIUM OFFICII...CLERO ARCHIDIECESIS MOHILEVIENSIS, 1820. Elenhus z danymi parafii i proboszczów również z tzw. Archidiakonatu Białostockiego

Schematyzm na 1900 r. Directorium Divini officii et Missarum pro Archidioecesi Mohiloviensi nec non pro Dioecesi Minscensi in AD 1901

Schematyzm na 1911 r. Directorium Divini officii et Missarum pro Archidioecesi Mohiloviensi nec non pro Dioecesi Minscensi in AD 1912

Schematyzm na 1913 r. Directorium Divini officii et Missarum pro Archidioecesi Mohiloviensi nec non pro Dioecesi Minscensi in AD 1914

Schematyzm na 1916 r. Directorium Divini officii et Missarum pro Archidioecesi Mohiloviensi nec non pro Dioecesi Minscensi in AD 1917

Schematyzm na 1930 r. Elenchus Cleri et Ecclesiarum Archidioeceseos Mohiloviensis in Russian in diem 1 Januarii 1930

 

Kalendarz MOŁODECZAŃSKI na rok 1928

Wilno i  Ziemia Wileńska - zarys monograficzny, Wilno 1930 

Przewodnik turystyczny po Wileńszczyźnie i Nowogródczyźnie, 1934 

Czy wiesz że ...

Spis ludności na terenach administrowanych przez Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich (XII 1919) E. Romer

Ateneum Wileńskie 1923-1939, ze zbiorów BIBLIOTEKI NARODOWEJ

 

NA PÓŁKACH POLSKICH BIBLIOTEK CYFROWYCH

CYFROWA BIBLIOTEKA NARODOWA - kolekcja Kresy Wschodnie

DZIAŁ RĘKOPISÓW ZAKŁADU NARODOWEGO im. Ossolińskich

Nowe, ciekawe pozycje udostępnione na portalach litewskich:

Krótkie przedstawienie praw i obowiązków chłopów i ludzi dworskich uwolnionych z poddaństwa.

Rozporządzenia konsystorza Dekanatu Wiszniewskiego Diecezji Wileńskiej ( od 1834 r.)

Księga wizyt klasztorów Księży Kanoników Laterańskich za rok 1816 w Diecezji Wileńskiej

Fotografie Jana Brunona Bułhaka w Archiwum Wileńskim , część II, III

 

CYFROWA BIBLIOTEKA ŚWIATA

BIBLIOTEKI CYFROWE NA ŚWIECIE:

KSIĘGI PAMIĄTKOWE GUBERNI CR
 

INNE PRZYDATNE

SPÓR PIÓRA Z OŁÓWKIEM, T. Sinko, Lwów 1933

 

TE STRONY TRZEBA ODWIEDZIĆ...

Echa Polesia, Biuletyn Filaretów z Polesia ECHA POLESIA 1(25)2010

Wołyń naszych przodków...

PRZEGLĄD RÓŻNYCH STRON O WOŁYNIU

Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945

Na Laudzie - wśród rodaków z Kowieńszczyzny

OPISANIE ZABAJKALSKIEJ KRAINY W SYBERYI PRZEZ AGATONA GILLERA. TOM I

Podbrodzie

WILNO ENGRAMEM JEST MOIM

Karta dziejów wileńskiej i nowogródzkiej Armii Krajowej

EPILOG WILEŃSKIEJ AK- NIW 1981

27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK
 

Do przeglądania publikacji w formacie DjVu niezbędna jest wtyczka do przeglądarki, którą można pobrać spod tego adresu.

  Genealogia   Kresowa

   Potyczki z genealogią* -
Jest to cały katalog zbioru ksiąg kalwińskich dystryktu białoruskiego. Do I Wojny Światowej przechowywany w Słucku. Podczas wojny przewieziony do
         Wilna, gdzie do 1944r. pozostawał w bibliotece Jednoty Wileńskiej przy Zborze Ewangelickim na ul. Zawalnej 6. Po "wyzwoleniu" cześć zbiorów bibliotecznych
         trafiła do Biblioteki Akademii Nauk, a księgi metrykalne do Archiwum Historycznego.
Cały zbiór jest zmikrofilmowany, (poza małymi wyjątkami), a dostępność
         mikrofilmów jest szybsza niż ksiąg, do wglądu po ok. 2 godz. od zamówienia.

 

Data publikacji: 02/11/2007
Aktualizowano: 24/06/2014