Archiwa Białorusi - na skróty

(informacje dot. byłego powiatu Baranowicze) 

W archiwach białoruskich przechowywane są zarchiwizowane zbiory dokumentów, które mogą być wykorzystane w badaniach genealogicznych (метрические книги, ревизские сказки, учетные документы различных ведомств, сословий, национальностей и др.).
Dokumenty te  przechowywane są w
Narodowym Historycznym Archiwum Białorusi w Mińsku (obejmują tereny guberni mińskiej, mohylewskiej, witebskiej i części grodzieńskiej byłego Imperium Rosyjskiego) i w Narodowym Historycznym Archiwum Białorusi w Grodnie (obejmują tereny guberni grodzieńskiej i częściowo wileńskiej).

Dokumenty przydatne w badaniach genealogicznych znajdują się też w archiwach państwowych urzędów stanu cywilnego (органов записи актов гражданского состояния - ЗАГС) i miejskich archiwach państwowych.

 

Rodzaje dokumentów przechowywanych w Archiwum Historycznym Białorusi, stanowiących źródło dla badań genealogicznych.
I. Spisy rewizyjne - Ревизские сказки
Jednym z ważniejszych oficjalnych dokumentów zawierających informacje genealogiczne, jest spis (rewizja) w oryginale nazywana Ревизская сказка.
W Narodowym Historycznym Archiwum Białorusi przechowywane są zbiory następujących spisów: 5-ty z 1795 r,, 6-ty z 1811 r., 7-my z 1816 r., 8-my z 1834 r., 9-ty z 1850 r. i 10-ty z 1858 r.
Ревизская сказка zawiera:
- nr. dworu w/g rewizji;
- nazwisko imię i imię ojca głowy domu i wszystkich męskich członków rodziny;
- zmiany od poprzedniego spisu;
- adnotacja o opuszczeniu lub przybyciu do dworu w odniesieniu do poprzedniego spisu;
- zmiany w trakcie obowiązującego spisu;
- adnotacja o opuszczeniu lub przybyciu dworu w trakcie obowiązującego okresu spisowego.
Zbiór oddzielnych ksiąg nie jest jednolity i na wiele wersji. Np. piąty spis zawiera wpisy w językach polskim i rosyjskim, szósty prowadzony był tylko dla populacji męskiej. Ogólniy obraz zbioru można podzielić następująco: księga I - spis mieszczan chrześcijan, II - mieszczan żydów, III - duchownych i zakonników chrześcijan, IV - wolnych ludzi (вольных хлебопашцев), V - żydów utrzymujących się z roli, VI - XI - poddanych chłopów i służących we dworach. Od XII - księgi uzupełniające.
Po 1816 roku szlachta nie podlegała spisom rewizyjnym.

Ревизские сказки zawarte są w zbiorach chronologicznych. Kopie spotyka się w fondach władzy administracji terenowej i  stanowionych praw oraz poszczególnych powiatach.
Fond 2640 obejmuje «Витебская казенная плата», fond 2151 «Могилевская казенная палата», fond 333 «Минская казённая палата».

II. Księgi urodzeń - Метрические книги о родившихся.
Zawierają:
- numer porządkowy, często oddzielnie dla mężczyzn i kobiet;
- data urodzenia;
- data obrządku religijnego ( chrztu, obrzezania, inicjacji);
- nazwisko, imiona i imiona ojca rodziców, wiara;
nazwiska imiona oraz czym się trudnili świadkowie.
Księgi metrykalne przechowywane są z podziałem na wyznanie i podział administracyjny.
W NAB przechowywane są: fond 136 «Минская духовная консистория», fond 2301 «Могилевская духовная консистория», fond 2531 «Полоцкая духовная консистория», fond 937 «Минская римско-католическая духовная консистория», fond 1781 «Могилевская римско-католическая духовная консистория». Niezależnie od wymienionych w archiwum przechowywuje się oddzielne zbiory dla obrządku prawosławnego, katolickiego, unickiego, ewangielików luteran i wyznania mojżeszowego. W tej liczbie gub. mińska to ponad 235 fondów, mohylewska – ponad 170 fondów i witebska – ponad 40 fondów.

III. Księgi ślubów - Метрические книги о бракосочетавшихся
Zawierają:
- numer porządkowy;
- data ślubu;
- tytuł, nazwisko imiona, imiona ojca, stan cywilny pana młodego;
- to samo dotyczące panny młodej;
- nazwiska i imiona świadków.
Księgi ślubów przechowywane są w zbiorach NAB z uwzględnieniem struktury administracji kościelnych: фонд 136 «Минская духовная консистория», фонд 2301 «Могилевская духовная консистория», фонд 2531 «Полоцкая духовная консистория», фонд 937 «Минская римско-католическая духовная консистория», фонд 1781 «Могилевская римско-католическая духовная консистория».

IV. Księgi zmarłych - Метрические книги об умерших.
Zawierają:
- numer porządkowy;
- data śmierci;
- status, nazwisko, imiona i imię ojca, wiek w chwili śmierci;
Księgi zmarłych przechowywane są w zbiorach NAB z uwzględnieniem struktury administracji kościelnych: фонд 136 «Минская духовная консистория», фонд 2301 «Могилевская духовная консистория», фонд 2531 «Полоцкая духовная консистория», фонд 937 «Минская римско-католическая духовная консистория», фонд 1781 «Могилевская римско-католическая духовная консистория».

V. Księgi rodzinne - Посемейные списки.
Zawierają:
- numer porządkowy, numer po rewizji z 1858 r.;
- nazwisko, imiona, imię ojca głowy rodziny i wszystkich krewnych linii męskiej;
- zmiany względem trwającej rewizji, wiek w trakcie dokonywania spisu, data urodzenia w/g metryki;
- adnotacja o przybyciu lub wybyciu mężczyzn po sporządzeniu spisu( odnotowywano też daty śmierci, nowo narodzonych, wstępujących w związki małżeńskie);
- adnotacje o odbywających służbę wojskową w okresie ostatnich 6 lat lub mających wezwanie do jej odbycia i kiedy;
- nazwisko, imiona, imię ojca wszystkich krewnych linii żeńskiej.
Księgi rodzinne przechowywane są w zbiorach poszczególnych miast i wsi. Kopie znajdują się w zbiorach mieszczan, mieszkańców wsi w/g powiatów z uwzględnieniem administracji wojskowych uzupełnień.

VI. Spisy podlegających obowiązkowi służby wojskowej - Призывные списки.
Призывные списки - to spisy osób podlegających służbie wojskowej. Sporządzano je co rocznie na początku roku we wszystkich organach administracji, z uwzględnieniem посемейных списков i ksiąg metrykalnych po czym trafiały do powiatu gdzie sporządzano listę zbiorczą.
Zawierają:
- numer porządkowy, numer po rewizji z 1858 r.;
- nazwisko, imiona, imię ojca wzywanego, wiek;
- data urodzenia w/g metryki, ilość rodzeństwa i ich wiek;
- dane dodatkowe, min. wyznanie, sytuacja rodzinna, wykształcenie, zajęcie, obwód klatki piersiowej, adnotacje o przyjęciu na służbę i zwolnieniu, przyczyny odroczeń i inne.
Spisy przechowywane są z uwzględnieniem podziału na powiaty.

VII. Dokumenty do genealogii szlacheckiej - Документы по генеалогии дворянства

Genealogia szlachecka cechuje się wieloma osobliwościami. To wiele różnorodnych źródeł i fondów w których się znajdują. Najcenniejsze to zbiory związków deputacji szlacheckich, kancelarii gubernialnych i powiatowych przewodniczących szlachty, a tam protokóły komisji wywodowych, księgi rodów, zbiory personalne, zarządzenia departamentów heroldii i inne.

W NAB przechowywane są dokumenty Минского (фонд 319), Витебского (фонд 2512), Могилевского (фонд 2066) и Белорусского (фонд 3406) дворянских депутатских собраний (ДДС).
 

 

Zakres usług i ich ceny

Księgi metrykalme kościołów katolickich

Ревизские сказки

Spisy wyborców pow. Baranowicze z lat 1927, 1930, 1938 ,

Akta osobowe 9-go Okręgu Wojskowego Min. Spraw Wojskowych  II RP w Baranowiczach z lat 1920 i 1920-39 po rosyjsku, i po polsku

 

Pod tym samym adresem są min. :

  -wykazy nauczycieli z lat 1920 - 39,
  -wykazy poborowych 1919 -1922 i 1939,
  -wykazy rezerwistów roczniki 1904 - 1907,
  -spis mieszkańców Baranowicz z 1934 roku,


 


Biblioteka Potyczek z Genealogią

Potyczki z genealogią

 

Data pierwszej publikacji: 04/03/2006

Aktualizowano: 31/08/2012